ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Σκοπός της παρούσας Δήλωσης είναι η ενημέρωση σας ως υποψήφιοι ή/και υφιστάμενοι πελάτες και ως εν γένει συναλλασσόμενοι με την NBG Pay Ανώνυμη Εταιρεία  (εφεξής «NBG Pay»), η οποία ενεργεί υπό την ιδιότητα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας,  αναφορικά με την επεξεργασία στην οποία υποβάλλονται τα προσωπικά σας δεδομένα στο  πλαίσιο εκτέλεσης των εργασιών της NBG Pay και της εν γένει σχέσης σας με την NBG Pay σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων 2016/679  (GDPR) και στο ειδικότερο ρυθμιστικό πλαίσιο εφαρμογής του.

Ειδικότερα μέσω της παρούσας θα αντλήσετε πληροφόρηση σχετικά με τα εξής:

Ποιοι είμαστε και τα στοιχεία της NBG Pay

• Ποιες είναι οι γενικές αρχές που ακολουθεί η NBG Pay κατά την επεξεργασία των

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

• Ποια στοιχεία σας είναι δυνατόν να υποβληθούν σε επεξεργασία

• Για ποιους σκοπούς γίνεται η επεξεργασία

• Σε ποιους αποδέκτες είναι δυνατόν να γνωστοποιηθούν τα στοιχεία σας

• Τι προβλέπεται σε περίπτωση τυχόν διαβίβασης των δεδομένων σας σε τρίτες

χώρες (Διασυνοριακή Διαβίβαση)

• Ποιο είναι το χρονικό διάστημα για το οποίο τηρούνται τα δεδομένα σας

• Τι γίνεται όταν περάσει το χρονικό διάστημα τήρησης των δεδομένων σας

• Ποια είναι τα δικαιώματά σας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα

• Ποιες είναι οι υποχρεώσεις τις NBG Pay κατά την επεξεργασία των δεδομένων σας

• Καταγραφή τηλεφωνικών συνδιαλέξεων

• Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες– Διαδικτυακοί Ιστότοποι

• Επικαιροποίηση – τροποποίηση της παρούσας Δήλωσης Προστασίας Δεδομένων

Προσωπικού Χαρακτήρα

 

Ι. ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ NBG Pay)

Η NBG Pay είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 164307201000, αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) 801839155, ΦΑΕ Αθηνών, και έδρα στην Αθήνα, επί της οδού Πειραιώς 74, Τ.Κ. 183 46.

Στο πλαίσιο των εργασιών της, η NBG Pay προσφέρει υπηρεσίες αποδοχής καρτών και επεξεργασίας πληρωμών με κάρτες.

 

ΙΙ. ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η NBG PAYΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Στο πλαίσιο εκτέλεσης των εργασιών της, η NBG Pay μεριμνά ώστε η επεξεργασία των

δεδομένων σας να πραγματοποιείται κατ’ εφαρμογή των εξής γενικών αρχών:

• η συλλογή πραγματοποιείται με τρόπο θεμιτό και νόμιμο, όπου απαιτείται με τη  συγκατάθεσή σας για καθορισμένο, σαφή και νόμιμο σκοπό με θεμιτή και νόμιμη  επεξεργασία στο πλαίσιο του εκάστοτε σκοπού,

• τα δεδομένα σας που συλλέγονται είναι συναφή με το σκοπό επεξεργασίας, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται στο πλαίσιο του εκάστοτε σκοπού της επεξεργασίας,

• τα δεδομένα ελέγχονται ως προς την ακρίβειά τους και υποβάλλονται σε τακτική ενημέρωση και επικαιροποίηση σύμφωνα με τις υφιστάμενες για το σκοπό αυτό θεσπισμένες διαδικασίες,

• τα δεδομένα τηρούνται σε μορφή, η οποία επιτρέπει τον προσδιορισμό της  ταυτότητάς σας για το απαιτούμενο χρονικό διάστημα στο πλαίσιο πραγματοποίησης του σκοπού της επεξεργασίας,

• τηρούνται επαρκή μέτρα ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων σας και την πρόληψη κινδύνων όπως απώλεια, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, καταστροφή, παράνομη χρήση ή αποκάλυψη,

• πριν από την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας,  ενημερώνεστε δεόντως και παρέχετε, όπου απαιτείται, τη συγκατάθεσή σας  αυτοβούλως και ενεργά. Η συγκατάθεσή σας μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή,  χωρίς βέβαια να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της.

Τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία βάσει των ακολούθων

νομικών βάσεων:

α) η ρητή συγκατάθεσή σας

β) στο πλαίσιο της εκτέλεσης σύμβασης που έχετε συνάψει με την NBG Pay,

γ) προκειμένου να ληφθούν μέτρα σχετικά με αίτημά σας πριν από τη σύναψη της σύμβασης,

δ) για τη συμμόρφωση της NBG Pay ως Υπεύθυνου Επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού  χαρακτήρα με τις νομικές υποχρεώσεις,

ε) για την προστασία ζωτικών συμφερόντων σας,

στ) για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή για την άσκηση δημόσιας εξουσίας,

ζ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η NBG Pay, εκτός εάν το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες σας υπερισχύουν των εν λόγων συμφερόντων.

IΙΙ. ΠΟΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Η NBG Pay προβαίνει στη συλλογή, τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, που γνωστοποιείτε ή έχετε γνωστοποιήσει σε αυτή ως υποψήφιοι ή/και υφισταμένοι πελάτες και ως εν γένει συναλλασσόμενοι με οποιαδήποτε ιδιότητα με αυτήν σε όλα τα στάδια της συναλλακτικής σας σχέσης στο πλαίσιο παροχής προϊόντων / υπηρεσιών από την  NBG Pay ή μέσω αυτής. Σημειώνεται ότι η NBG Pay επεξεργάζεται κάθε φορά μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητα για τον εκάστοτε σκοπό της επεξεργασίας. Ειδικότερα, η NBG Pay ενδέχεται να επεξεργάζεται τα κάτωθι προσωπικά δεδομένα:

Προσωπικά δεδομένα, τα οποία μας παρέχετε εσείς, όπως:

• στοιχεία ταυτοποίησης & νομιμοποίησης (ονοματεπώνυμο, ημερομηνία και τόπος γέννησης, στοιχεία δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου),

• δημογραφικά στοιχεία (φύλο, εθνικότητα, οικογενειακή κατάσταση), στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου),

• οικονομικά στοιχεία (στοιχεία εσόδων-εξόδων, φορολογική κατοικία),

• στοιχεία σύνδεσης σε ηλεκτρονικές εφαρμογές και στοιχεία ηλεκτρονικής ταυτοποίησης (π.χ. ηλεκτρονική υπογραφή).

• δεδομένα γεωγραφικού εντοπισμού, εφόσον μας τα κοινοποιήσετε μέσω της συσκευής σας (smartphone ή tablet),

 

Σημειώνουμε ότι είναι υποχρέωσή σας να ενημερώνετε έγκαιρα την NBG Pay για κάθε τυχόν μεταβολή των ως άνω στοιχείων σας.

 

Προσωπικά δεδομένα, τα οποία συλλέγει η NBG Pay για εσάς, όπως:

• Στο πλαίσιο ελέγχου δέουσας επιμέλειας, ελέγχου κυρώσεων και καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες,

• Στο πλαίσιο ελέγχου και αξιολόγησης της διαχείρισης κινδύνων της NBG Pay και εν γένει εξυπηρέτησης της εκάστοτε συμβατικής ή συναλλακτικής σας σχέσης με την NBG Pay,

• Σε περίπτωση που πρόκειται να συνάψετε ή έχετε ήδη συνάψει σύμβαση με την NBG Pay, η NBG Pay θα έχει πρόσβαση και θα επεξεργάζεται τα δεδομένα σας μέσω της υπηρεσίας “TSEK’ που παρέχεται από την ΤΕΙΡΑΣΙΑΣ Α.Ε. Στο πλαίσιο συμμόρφωσης

με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο υποβολής εποπτικών στοιχείων και πληροφοριών,

• Στο πλαίσιο αλληλογραφίας σας και εν γένει επικοινωνίας σας με την NBG Pay,

• οικονομικά στοιχεία αποτίμησης της συναλλακτικής και οικονομικής σας κατάστασης και συμπεριφοράς,

• Στοιχεία που διαβιβάζονται από εποπτικές, δικαστικές, και λοιπές Δημόσιες και Ανεξάρτητες Αρχές και αφορούν ποινικές καταδίκες, αδικήματα, επιβολή μέτρων διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου, κατασχέσεων, δημεύσεων, δεσμεύσεων,

• Στην περίπτωση ύπαρξης ληξιπρόθεσμων οφειλών, στοιχεία καταγεγραμμένων τηλεφωνικών επικοινωνιών της NBG Pay με σκοπό την ενημέρωση των οφειλετών της σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 3758/2009, όπως ισχύει.

• Στοιχεία τα οποία σας αφορούν και τα οποία είναι δημοσίως προσβάσιμα είτε ηλεκτρονικά, είτε με άλλο τρόπο.

 

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται η NBG Pay τηρούνται σε έγγραφη μορφή ή/και με ηλεκτρονικά και μαγνητικά μέσα.

 

Ιδίως σχετικά με την προστασία των ανηλίκων:

Σημειώνεται ότι σε καμία περίπτωση η NBG Pay δε συναλλάσσεται απευθείας με ανηλίκους, ούτε τα παρεχόμενα από αυτήν προϊόντα και υπηρεσίες απευθύνονται για άμεση χρήση από ανηλίκους.

 

IV. ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Η NBG Pay είναι δυνατόν να επεξεργαστεί τα ανωτέρω προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία συλλέγονται είτε με την έναρξη της συναλλακτικής σχέσης είτε μεταγενέστερα, για τους ακόλουθους σκοπούς:

Α) Στο πλαίσιο εκτέλεσης της σύμβασης ή πριν από τη σύναψη αυτής, ιδίως:

i. Για την ταυτοποίηση και επαλήθευση των στοιχείων σας,

ii. Για την επικοινωνία μαζί σας, είτε σε προσυμβατικό στάδιο, είτε σε σχέση με ζητήματα που αφορούν τη συναλλακτική σας σχέση με την NBG Pay,

iii. Για την κατάρτιση της σύμβασης, την εκτέλεσή της και γενικά την ομαλή λειτουργία της και την εκπλήρωση των εντεύθεν υποχρεώσεων της NBG Pay προς εσάς, καθώς και την εξυπηρέτηση, διαχείριση, παρακολούθηση, διεκπεραίωση των συναλλαγών σας και την εν γένει παροχή του αιτηθέντος προϊόντος ή/και υπηρεσίας της NBG Pay,

iv. Για την αξιολόγηση της δυνατότητας διάθεσης προϊόντος ή υπηρεσίας.

Β) Στο πλαίσιο συμμόρφωσης της NBG Pay με τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται από το

εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, ιδίως:

i. Για την πρόληψη και καταστολή νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, καθώς και την αποτροπή της απάτης κατά της NBG Pay ή/και των πελατών της, όπως και κάθε άλλης παράνομης πράξης,

ii. Για την εκτίμηση της πιστοληπτικής σας ικανότητας, όπου κατά περίπτωση απαιτείται για την εξυπηρέτηση της συναλλακτικής σας σχέσης,

iii. Για την αξιολόγηση της συμβατότητας και κάθε άλλης αξιολόγησης ή κατηγοριοποίησης του πελάτη, όπως κατά περίπτωση απαιτείται, για τη δημιουργία ή διάθεση υπηρεσιών,

iv. Για την εν γένει συμμόρφωση της NBG Pay με τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο (περιλαμβανομένης και εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για τις κρατικές ενισχύσεις και της φορολογικής νομοθεσίας, καθώς και συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που αφορούν την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον φορολογικό τομέα) και με τις αποφάσεις εποπτικών ή δικαστικών αρχών,

v. Για τη γνωστοποίηση και διαβίβαση στις αρμόδιες Εποπτικές, Ανεξάρτητες, Αστυνομικές, Δικαστικές και εν γένει Δημόσιες Αρχές, καθώς και τρίτα νομίμως αδειοδοτημένα νομικά πρόσωπα, όπου απαιτείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,

Γ) Στο πλαίσιο της νόμιμης και εύρυθμης λειτουργίας της NBG Pay και της προάσπισης των δικαιωμάτων και των εννόμων συμφερόντων της, ιδίως:

i. Για την ανάπτυξη ή/και βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών της NBG Pay σε σχέση με τις προτιμήσεις σας και την εν γένει συναλλακτική σας δραστηριότητα,

ii. Για την επίλυση τυχόν αιτημάτων/ παραπόνων σας,

iii. Για την εκτίμηση, διαχείριση και πρόληψη κινδύνων στο πλαίσιο λειτουργίας της NBG Pay, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων γεωγραφικού εντοπισμού, για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, στο πλαίσιο της διαδικασίας ανοίγματος λογαριασμού εξ αποστάσεως,

iv. Για τη φυσική ασφάλεια και προσώπων και περιουσίας, (συμπεριλαμβανομένου του συστήματος βιντεοεπιτήρησης), την πρόληψη εγκλημάτων και τον εντοπισμό και τη δυνατότητα συλλογής στοιχείων παραβατικής συμπεριφοράς,

v. Για τη διεκδίκηση νομίμων αξιώσεών της ενώπιον των δικαστικών αρχών ή άλλων φορέων εξωδικαστικής/εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, την αξιολόγηση και βελτιστοποίηση διαδικασιών ασφαλείας και πληροφοριακών συστημάτων, κλπ.

Δ) Κατόπιν της συγκατάθεσή σας αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για έναν ή περισσότερους σκοπούς, όπως:

Υπό την προϋπόθεση παροχής της συγκατάθεσής σας, εφόσον απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης προκειμένου να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και υπηρεσίες της NBG Pay και των συνδεδεμένων εταιρειών της ή/και τρίτων συνεργατών. Η επικοινωνία για άμεση εμπορική προώθηση δύναται να πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), τηλεφώνου, ταχυδρομείου ή SMS ή με άλλο αντίστοιχο τρόπο.

Θα λάβουμε μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι κάθε άμεση εμπορική προώθηση από εμάς θα σας παρέχει έναν απλό τρόπο για να διακόψετε τυχόν περαιτέρω επικοινωνία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Για παράδειγμα, σε περιπτώσεις αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ενδέχεται να σας παρέχουμε μία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην οποία μπορείτε να στείλετε αίτημα εξαίρεσης από τις μελλοντικές προωθητικές επικοινωνίες. Επιπλέον, εάν απαιτείται η συγκατάθεσή σας για τις επικοινωνίες άμεσης εμπορικής προώθησης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, και έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας, έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς βέβαια να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της.

Σημείωση σχετικά με τις αυτοματοποιημένες λήψεις αποφάσεων, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ:

Για την εκπλήρωση των ως άνω σκοπών, η επεξεργασία των δεδομένων σας είναι δυνατόν να πραγματοποιείται και μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών, από τις οποίες προκύπτουν αποφάσεις που βασίζονται σε στατιστικές αναλύσεις των παραμέτρων εκείνων που κρίνονται ανά σκοπό αναγκαίες.

Υφίστανται περιπτώσεις που μια αυτοματοποιημένη επεξεργασία καθίσταται απαραίτητη για τη σύναψη ή εκτέλεση της σύμβασης, όπως π.χ. η κατάρτιση προφίλ για σκοπούς παρακολούθησης και πρόληψης της απάτης και της φοροδιαφυγής και για την οποία λαμβάνονται υπόψη ως κριτήρια τα εισοδήματα του υποκειμένου, το επάγγελμά του,  η τήρηση των συμβατικών του υποχρεώσεων .

V. ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ

Αποδέκτες των δεδομένων, τα οποία η NBG Pay υποχρεούται ή δικαιούται να ανακοινώνει βάσει νομοθετικής ή κανονιστικής διάταξης ή δικαστικής απόφασης ή στο πλαίσιο της νόμιμης λειτουργίας της συναλλακτικής και συμβατικής σας σχέσης με αυτή, μπορεί να είναι τρίτα σε σχέση με την NBG Pay φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δημόσιες αρχές, υπηρεσίες ή άλλοι φορείς, όπως:

(α) Εταιρείες του Ομίλου της NBG Pay συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών που ανήκουν στον όμιλο εταιρειών Global Payments (η Global Payments Inc και οι άμεσες και έμμεσες θυγατρικές της) και η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος,

(β) τρίτα προς την NBG Pay, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, συμπεριλαμβανομένων των κάτωθι κατηγοριών:

i. Εταιρείες για την ενημέρωση των οφειλετών ή/ και των εγγυητών για τις πριν ή μετά την καταγγελία ληξιπρόθεσμες οφειλές τους ή/ και τη διενέργεια των απαιτούμενων προπαρασκευαστικών ενεργειών για την εξώδικη και δικαστική επιδίωξη της είσπραξης από την NBG Pay των ληξιπρόθεσμων και απαιτητών οφειλών τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 3758/2009, όπως ισχύει,

ii. Εταιρείες τήρησης και καταστροφής αρχείων,

iii. Εταιρείες υπηρεσιών τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών

(γ) Εθνικοί ή Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί στο πλαίσιο σύμπραξης με την NBG Pay για χορήγηση δανείων/ πιστώσεων σε συναλλασσόμενους με την NBG Pay.

(δ) η «Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε» («ΔΙΑΣ Α.Ε.») για την εξυπηρέτηση διατραπεζικών συναλλαγών, η «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε» για την προστασία της πίστης και των οικονομικών συναλλαγών, το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων, η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, η Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε., Τράπεζες και Χρηματοπιστωτικοί Οίκοι της Ελλάδας και του Εξωτερικού,

(ε) Πιστωτικά Ιδρύματα, Ιδρύματα Πληρωμών, Ιδρύματα Ηλεκτρονικού Χρήματος, Ανώνυμες Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Α.Ε.Π.Ε.Υ.), Ανώνυμες Εταιρείες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Α.Ε.Δ.Α.Κ.), Τόποι εκτέλεσης και διαπραγμάτευσης, Εταιρείες και Συστήματα εκκαθάρισης και διακανονισμού συναλλαγών, Αρχεία Καταγραφής Συναλλαγών,

(στ) Εποπτικές, Δικαστικές, Ανεξάρτητες και λοιπές Αρχές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για την εκπλήρωση υποχρέωσης της NBG Pay βάσει νόμου ή κανονιστικής διάταξης ή δικαστικής απόφασης, όπως ενδεικτικά: Τράπεζα της Ελλάδος, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού, U.S. Securities & Exchange Commission (SEC), ΣΔΟΕ, Οικονομική Αστυνομία, Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Ελληνικός Χρηματοοικονομικός Μεσολαβητής, Δημόσιες Αρχές της Ελλάδας και του εξωτερικού, Δικαστήρια, Εισαγγελίες, Ανακριτικοί Υπάλληλοι, Συμβολαιογράφοι, Δικαστικοί Επιμελητές, Υποθηκοφυλακεία, Έλληνες και αλλοδαποί Δικηγόροι,

(ζ) Δικηγόροι, Ορκωτοί Λογιστές και Ελεγκτικές εταιρείες,

(η) Εταιρείες Διοργάνωσης Εκδηλώσεων και Μάρκετινγκ,

(θ) Πάροχοι Υπηρεσιών Υπολογιστικού Νέφους (Cloud),

(ι) Πάροχοι υπηρεσιών αποθήκευσης δεδομένων

Επισημαίνεται ότι η NBG Pay θα προβαίνει και σε ειδικότερη ενημέρωσή σας σχετικά με τυχόν διαβίβαση των δεδομένων σας στους ανωτέρω αποδέκτες, εφόσον προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Η NBG Pay ενδέχεται να γνωστοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα σας στις αρμόδιες Εποπτικές, Ανεξάρτητες, Αστυνομικές, Δικαστικές και εν γένει Δημόσιες Αρχές, όπου επιβάλλεται από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, σε τακτική ή έκτακτη βάση, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα ή εφόσον οφείλει να υποβάλλει αναφορά με τα εν λόγω στοιχεία χωρίς προηγούμενη ειδική ενημέρωση.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που η NBG Pay αναθέτει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σε τρίτους, οι οποίοι ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό της NBG Pay, οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τις οδηγίες της NBG Pay, η εν λόγω δε συμμόρφωση διασφαλίζεται μέσω ειδικότερων προβλέψεων στα σχετικά συμβατικά κείμενα εξωτερικής ανάθεσης (outsourcing) και της τήρησης ανάλογων διαδικασιών.

 

VΙ. ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΥΧΟΝ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ)

Η NBG Pay στο πλαίσιο υλοποίησης των εργασιών της, καθώς και συμμόρφωσης με τις διατάξεις του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου μπορεί να προβαίνει στη διαβίβαση /αποδοχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς ή/και από τις συνδεδεμένες της εταιρείες καθώς και σε διασύνδεση ορισμένων αρχείων, εφόσον αυτό απαιτείται.

Η ανωτέρω περιγραφόμενη διαβίβαση ή διασύνδεση πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις Εταιρείες που εδρεύουν σε χώρες εντός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή από το κατά τόπους νομοθετικό πλαίσιο για τις λοιπές Εταιρείες εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

Η διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), πραγματοποιείται μόνο εφόσον οι χώρες αυτές παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Σε περίπτωση που η τρίτη χώρα εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) δεν παρέχει επαρκές επίπεδο προστασίας προσωπικών δεδομένων, τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να διαβιβαστούν στην εν λόγω χώρα μόνο εάν η προστασία δεδομένων προβλέπεται από κάποια συμφωνία διαβίβασης δεδομένων, η οποία εξασφαλίζει ένα επαρκές επίπεδο προστασίας ή συντρέχουν οι προϋποθέσεις που προβλέπει ρητά η Ευρωπαϊκή και η εθνική νομοθεσία (π.χ εσείς ως το υποκείμενο των δεδομένων στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα έχετε συναινέσει ρητά στη διαβίβαση).

Η NBG Pay διασφαλίζει με τις κατάλληλες διαδικασίες ότι κάθε εμπλεκόμενη Εταιρεία του Ομίλου μεριμνά για την ασφαλή επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται ή διασυνδέονται.

 

VΙΙ. ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

Η NBG Pay επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της εκάστοτε τραπεζικής σύμβασης και μετά την καθ’ οιοδήποτε τρόπο λύση ή λήξη αυτής για όσο χρονικό διάστημα ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Ειδικότερα τα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία επεξεργάζεται η NBG Pay τηρούνται υποχρεωτικά καθ’ όλη τη διάρκεια που επιβάλει ο σκοπός της επεξεργασίας για τον οποίο υποβάλλονται σε επεξεργασία ή/και το εκάστοτε ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Με τη λήξη αυτής της διάρκειας, τα δεδομένα τηρούνται σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται από τη λήξη της επιχειρηματικής σχέσης ή για όσο χρόνο απαιτείται για την προάσπιση δικαιωμάτων της NBG Pay ενώπιον Δικαστηρίου ή και άλλης αρμόδιας Αρχής.

 

VIII. ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΟΤΑΝ ΠΕΡΑΣΕΙ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

Σε περίπτωση που περάσει το χρονικό διάστημα τήρησης των δεδομένων σας, η NBG Pay αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο καταστροφής τους. Ειδικότερα για το σκοπό αυτό έχει θεσπίσει και εφαρμόζει σχετική διαδικασία, η οποία εφαρμόζεται αφότου εξεταστεί ότι δεν απαιτείται η διατήρηση αρχειακού υλικού για τη συμμόρφωση με τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις ή για την προστασία των συμφερόντων της NBG Pay, και βασίζεται στις οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η NBG Pay διασφαλίζει ότι η ως άνω διαδικασία καταστροφής αρχείων που περιέχουν προσωπικά δεδομένα δεσμεύει και τρίτα μέρη που παρέχουν υπηρεσίες στο όνομα και για λογαριασμό της NBG Pay και οποιωνδήποτε άλλων προσώπων με τα οποία συνεργάζεται στο πλαίσιο συμβάσεων εξωτερικής ανάθεσης (outsourcing) ή άλλου είδους συμφωνιών.

 

ΙΧ. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Μετά από εξακρίβωση της ταυτότητάς σας, ως Υποκείμενα των Δεδομένων έχετε τα παρακάτω δικαιώματα:

Δικαίωμα ενημέρωσης

Η NBG Pay οφείλει να σας ενημερώνει για την επεξεργασία στην οποία υποβάλλει τα δεδομένα σας, όπως ενδεικτικά για το ποια δεδομένα επεξεργάζεται, για ποιο σκοπό, για ποιο χρονικό διάστημα τα κρατάει, με διαφανή, κατανοητή και εύκολα προσβάσιμη μορφή, χρησιμοποιώντας σαφή και απλή διατύπωση.

Δικαίωμα πρόσβασης

 Έχετε το δικαίωμα να λάβετε από την NBG Pay επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία και, εάν συμβαίνει αυτό, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα αυτά.

Δικαίωμα διόρθωσης

 Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε από την NBG Pay τη διόρθωση τυχόν ανακριβών προσωπικών σας δεδομένων και τη συμπλήρωση τυχόν ελλιπών δεδομένων σας.

Δικαίωμα διαγραφής

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την NBG Pay τη διαγραφή προσωπικών δεδομένων, το οποίο δύναται να ικανοποιηθεί εφόσον συντρέχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

 Έχετε το δικαίωμα να εξασφαλίσετε από την NBG Pay τον περιορισμό της επεξεργασίας, εφόσον συντρέχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Δικαίωμα εναντίωσης

 Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε, ανά πάσα στιγμή, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Η NBG Pay στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να σταματήσει την επεξεργασία, εκτός και αν καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ως υποκειμένου των δεδομένων ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Δικαίωμα σε ανθρώπινη παρέμβαση στα πλαίσια απόφασης μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την NBG Pay να μην υποβάλλεστε, εφόσον συντρέχει περίπτωση, σε διαδικασία λήψης απόφασης αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή σας επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο.

Δικαίωμα φορητότητας

Έχετε το δικαίωμα ζητήσετε από την NBG Pay να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία έχετε παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, ή να τα διαβιβάσει η NBG Pay σε άλλο πάροχο.

Για την περαιτέρω διευκόλυνσή σας σχετικά με την άσκηση των σχετικών δικαιωμάτων σας, η NBG Pay μεριμνά για την ανάπτυξη εσωτερικών διαδικασιών ώστε να ανταποκρίνεται έγκαιρα και αποτελεσματικά στα σχετικά αιτήματά σας.

Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, παρακαλούμε όπως υποβάλλετε το αίτημα σας, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου privacy@nbgpay.com ή με φυσική αλληλογραφία στη διεύθυνση NBG Pay Moνοπρόσωπη Α.Ε., Πειραιώς 74, Τ.Κ. 183 46, Μοσχάτο, Αθήνα.

Για θέματα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να απευθύνεστε εγγράφως στο Γραφείο Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@globalpay.com.

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να προσφύγετε, εφόσον επιθυμείτε, και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

Ιστοσελίδα: www.dpa.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600

Fax: +30 210 6475628

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

 

Χ. ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

Α. Διασφάλιση Απόρρητου και Ασφάλειας Επεξεργασίας

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απόρρητη και διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο από πρόσωπα που τελούν υπό τον έλεγχο της NBG Pay. Τα πρόσωπα αυτά επιλέγονται με βάση αυστηρά κριτήρια, που έχει θεσπίσει η NBG Pay, τα οποία έχουν ως σκοπό την παροχή επαρκών εγγυήσεων από πλευράς γνώσεων και προσωπικών δεσμεύσεων για την τήρηση του απορρήτου.

Επιπλέον έχουν ενσωματωθεί στο δίκτυο κατάλληλες εφαρμογές βασιζόμενες σε υψηλού επιπέδου πρότυπα ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ενώ παράλληλα πραγματοποιούνται σε τακτική βάση οι απαιτούμενοι έλεγχοι με σκοπό την αυστηρή εφαρμογή των κριτηρίων και των διαδικασιών που έχει θεσπίσει η NBG Pay για το σκοπό αυτό.

Η NBG Pay λαμβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από περιστατικά παραβίασης όπως η τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Τα μέτρα που λαμβάνονται αποσκοπούν στο να εξασφαλίζουν επίπεδο ασφαλείας ανάλογο προς τους κινδύνους που συνεπάγεται η επεξεργασία και η φύση των δεδομένων που αποτελεί αντικείμενο της επεξεργασίας.

Β. Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων

Η NBG Pay για τη διασφάλιση της τήρησης της εμπιστευτικότητας του συνόλου των πληροφοριών που καταχωρούνται στα πληροφοριακά της συστήματα έχει θεσπίσει Πολιτικές και Εγχειρίδια Ασφαλείας Πληροφοριακών Συστημάτων, δυνάμει των οποίων:

• επιτυγχάνεται η προστασία των δεδομένων που διακινούνται μέσω των δικτύων δεδομένων και φωνής που χρησιμοποιεί η NBG Pay,

• ελέγχεται αποτελεσματικά η πρόσβαση των χρηστών στα πληροφοριακά συστήματα της NBG Pay και διασφαλίζεται η προστασία των πληροφοριών που τα συστήματα αυτά διαχειρίζονται,

• εντοπίζονται έγκαιρα και προλαμβάνονται, όσο είναι δυνατόν, περιστατικά παραβίασης της ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων της NBG Pay

 

XI. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΑΛΕΞΕΩΝ

Η NBG Pay χρησιμοποιεί τεχνικά μέσα καταγραφής τηλεφωνικών συνδιαλέξεων με πελάτες στο πλαίσιο παροχής τεχνικής υποστήριξης και υποστήριξης πελατών, καθώς και της διαχείρισης παραπόνων. Στις περιπτώσεις αυτές παρέχεται ειδική ενημέρωση τόσο στους πελάτες όσο και στους συνεργάτες πριν από οποιαδήποτε καταγραφή τηλεφωνικής συνδιάσκεψης.

 

XIΙ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ

Εφόσον κάνετε χρήση του δικτυακού τόπου της NBG Pay θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η NBG Pay συλλέγει προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών /χρηστών του δικτυακού της τόπου μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν με σκοπό την παροχή υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά (π.χ. υποβολή αιτήματος επισκέπτη /χρήστη για την εκ μέρους της NBG Pay ενημέρωση για προϊόντα και /ή υπηρεσίες, υποβολή σχολίων /υποδείξεων εκ μέρους των επισκεπτών /χρηστών).

Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγονται στο δικτυακό ιστοτόπο εξαρτώνται από την αιτούμενη κάθε φορά από τον επισκέπτη/ χρήστη υπηρεσία και μπορεί να είναι ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, αριθμός ταυτότητας, ηλικία, φύλο, επάγγελμα, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail).

Κατά περίπτωση και ανάλογα με την αιτούμενη υπηρεσία προβλέπεται προαιρετική συμπλήρωση ορισμένων από τα προαναφερόμενα στοιχεία από τον επισκέπτη /χρήστη. Η NBG Pay δύναται να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι επισκέπτες /χρήστες με σκοπό την παροχή υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά καθώς και για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών και πληροφοριών.

Ο δικτυακός ιστοτόπος μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων φορέων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η NBG Pay για τους όρους προστασίας και διαχείρισης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τους οποίους αυτοί οι δικτυακοί τόποι ακολουθούν.

Cookies

Η NBG Pay μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των επισκεπτών /χρηστών του δικτυακού της τόπου χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή /και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP). Τα cookies είναι μικρά αρχείακειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη /χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη /χρήστη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή /και σελίδων του δικτυακού τόπου, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς, καθώς και για να εκτιμάται η αποτελεσματικότητα της ιστοσελίδας και να βελτιωθούν οι επιδόσεις του δικτυακού τόπου. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης /χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Επιπλέον, το πληροφοριακό σύστημα του δικτυακού τόπου συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που επισκέπτεται ο επισκέπτης /χρήστης και σχετικά με τους συνδέσμους σε ιστοχώρους τρίτων που ενδέχεται να επιλέξει μέσω της χρήσης του δικτυακού τόπου της NBG Pay.

Ο επισκέπτης /χρήστης του δικτυακού τόπου μπορεί να ενημερωθεί αναλυτικά για τις κατηγορίες των cookies που χρησιμοποιούνται από τον ιστότοπο της NBG Pay μέσω της σχετικής επεξηγηματικής οθόνης. Σημειώνεται ότι τα cookies τα οποία είναι τεχνικά απαραίτητα για την πραγματοποίηση της σύνδεσης και πλοήγησης στην ιστοσελίδα ή για την παροχή της υπηρεσίας δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν. Για τις υπόλοιπες κατηγορίες των cookies, τα οποία είναι προαιρετικά, ο επισκέπτης/ χρήστης του δικτυακού τόπου θα πρέπει να επιλέξει αν επιθυμεί την ενεργοποίησή τους και σε θετική περίπτωση να παράσχει τη σχετική του συγκατάθεση.

Σε περίπτωση που ο επισκέπτης /χρήστης του δικτυακού τόπου δεν επιτρέπει τη χρήση των προαιρετικών cookies τότε ανά περίπτωση μπορεί να χάνει κάποια επιπλέον πληροφόρηση/ λειτουργικότητα όπως αυτή αναφέρεται στη σελίδα ρύθμισης των cookies.

Με την χρήση των προαιρετικών cookies η NBG Pay δύναται να αξιοποιεί τις δυνατότητες που παρέχονται μέσω του Google Analytics, και μάλιστα του Display Advertising αξιοποιώντας τα χαρακτηριστικά του Remarketing (επαναληπτικό μάρκετινγκ), προκειμένου να προβαίνει σε προώθηση των προϊόντων και/ή/και υπηρεσιών της στο διαδίκτυο. Ειδικότερα, τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, εμφανίζουν διαφημιστικά μηνύματα της NBG Pay σε διάφορες ιστοσελίδες στο διαδίκτυο. Η NBG Pay και τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν cookies (όπως το cookie της Google Analytics) ή cookies τρίτων μερών (όπως το DoubleClick cookie) από κοινού για την ενημέρωση, βελτιστοποίηση και εξυπηρέτηση διαφημιστικών μηνυμάτων με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις κάποιου στην ιστοσελίδα της NBG Pay. Οι επισκέπτες / χρήστες του δικτυακού μας τόπου δύνανται να δηλώνουν ότι δεν επιθυμούν να είναι αποδέκτες σχετικών μηνυμάτων και να εξαιρούνται μελλοντικά από σχετικές ενέργειες στο πλαίσιο του Display Advertising και να προσαρμόζουν τις διαφημίσεις του Google Display Network χρησιμοποιώντας τα Ads Settings (Ρυθμίσεις Διαφημίσεων) ή να ενεργοποιούν, εφόσον το επιθυμούν, το Google Analytics opt-out browser add-on, μέσω του συνδέσμου https://tools.google.com/dlpage/gaoptout (αναζητώντας τυχόν περαιτέρω συνδρομή στο σύνδεσμο https://support.google.com/chrome/answer/187443?hl=en).

Οι κατηγορίες των δεδομένων που συλλέγει η NBG Pay εξαρτάται από τα Cookies που επιλέγει να αποδεχτεί ο Χρήστης, αλλά δύναται να περιλαμβάνει τα εξής:

• Διεύθυνση IP (masked),

• Ημερομηνία και ώρα του αιτήματος (επίσκεψη στον ιστότοπο),

• Τίτλος της σελίδας που προβάλλεται (Page Title),

• URL της σελίδας που προβάλλεται (Page URL),

• URL της σελίδας που προβλήθηκε πριν από την τρέχουσα σελίδα (Referrer URL),

• Ώρα στην τοπική ζώνη ώρας του επισκέπτη,

• Αρχεία τα οποία επιλέξατε και πραγματοποιήθηκε λήψη (Λήψη),

• Σύνδεσμοι σε εξωτερικό τομέα τους οποίους επιλέξατε (Outlink),

• Τοποθεσία: χώρα, περιοχή, πόλη, κατά προσέγγιση γεωγραφικό πλάτος και μήκος (Γεωεντοπισμός),

• Έκδοση προγράμματος περιήγησης, πρόσθετα προγράμματος περιήγησης (PDF, Flash, Java,) έκδοση λειτουργικού συστήματος, αναγνωριστικό συσκευής (επικεφαλίδα «User-Agent»), κ.λπ.

 

Ο επισκέπτης / χρήστης του δικτυακού τόπου της NBG Pay μπορεί να διαγράψει τα cookies και να απενεργοποιήσει τη χρήση τους επιλέγοντας τον browser που χρησιμοποιεί παρακάτω και ακολουθώντας τις οδηγίες:

• Safari

• Firefox

• Internet Explorer

Εάν χρησιμοποιείται κάποιος άλλος browser, ο χρήστης/ επισκέπτης του δικτυακού τόπου της NBG Pay θα πρέπει να ανατρέξει στις σχετικές πληροφορίες του παρόχου του.

 

XΙII. ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η NBG Pay δύναται να επικαιροποιήσει, συμπληρώσει ή/και τροποποιήσει την παρούσα Δήλωση Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο. Σε αυτή την περίπτωση, η επικαιροποιημένη Δήλωση θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό ιστοτόπο της NBG Pay.