Όροι Χρήσης Ιστοτόπου

Οι παρόντες όροι χρήσης (εφεξής «Όροι Χρήσης») διέπουν την πρόσβαση στην παρούσα ιστοσελίδα (εφεξής «Ιστοσελίδα») της εταιρείας με την επωνυμία NBG PAY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής «NBG Pay») και τη χρήση τυχόν υπηρεσιών που ενδέχεται να παρασχεθούν στο πλαίσιο της πρόσβασης στην εν λόγω Ιστοσελίδα.    

Οι Όροι Χρήσης υπόκεινται σε τροποποίηση και τυχόν αλλαγές θα δημοσιεύονται στην Ιστοσελίδα. Η χρήση της Ιστοσελίδας θα υπόκειται στην πλέον πρόσφατη έκδοση που είναι δημοσιευμένη κατά τον χρόνο της πρόσβασης. Για το λόγο αυτό συνίσταται ο έλεγχος της παρούσας σελίδας εκ μέρους των χρηστών κατά διαστήματα ώστε να ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις των Όρων Χρήσης. Η πρόσβαση και η χρήση της Ιστοσελίδας συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των Όρων Χρήσης από τον χρήστη. Σε περίπτωση διαφωνίας με τους Όρους Χρήσης, όπως αυτοί ισχύουν κάθε φορά, καλείστε να μην κάνετε χρήση της Ιστοσελίδας.  

Η NBG Pay διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει ή να αναστείλει την πρόσβαση ή τη χρήση της Ιστοσελίδας, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση οποτεδήποτε και δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που υπάρχει αδυναμία πρόσβασης στην Ιστοσελίδα για οποιοδήποτε λόγο.

Η NBG Pay καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια προκειμένου να διασφαλίσει ότι το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας και το υλικό που δημοσιεύεται σε αυτήν περιλαμβάνει πλήρεις, ακριβείς, και αληθείς πληροφορίες που συντάσσονται με τη μέγιστη επιμέλεια και επικαιροποιούνται εγκαίρως. Ωστόσο, η NBG Pay δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για τυχόν σφάλματα, ανακρίβειες ή παραλείψεις που ενδέχεται να προκύψουν στην Ιστοσελίδα και οι χρήστες της Ιστοσελίδας αποδέχονται την πιθανότητα αδυναμίας ελέγχου εκ μέρους της NBG Pay του συνόλου του περιεχομένου της.

Η χρήση της Ιστοσελίδας γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη του χρήστη και το περιεχόμενό της δεν θα πρέπει να εκληφθεί ως παροχή συμβουλής, άμεσης ή έμμεσης προτροπής των χρηστών να προβούν σε οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια.

Η Ιστοσελίδα ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους (hyperlinks ή banners) προς άλλους διαδικτυακούς τόπους τρίτων οι οποίοι είναι ανεξάρτητοι από την Ιστοσελίδα και για την διαχείριση των οποίων δεν είναι αρμόδια η NBG Pay. Οι χρήστες οφείλουν να ενημερώνονται για τους όρους χρήσης στους οποίους υπόκεινται οι ανωτέρω διαδικτυακοί τόποι τρίτων και η NBG Pay δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν απώλειες ή ζημίες που ενδέχεται να προκύψουν στους χρήστες από την πρόσβαση ή χρήση αυτών.

  1. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Το σύνολο της ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των ευρεσιτεχνιών, επωνυμιών, κειμένων, εικόνων, γραφικών, σχεδίων, φωτογραφιών, προγραμμάτων, πληροφοριακού υλικού κάθε μορφής) αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της NBG Pay ή άλλων τρίτων οντοτήτων που έχουν παραχωρήσει άδεια χρήσης των ανωτέρω στην NBG Pay.

Το εμπορικό σήμα «NBG Pay», τα λογότυπα και τα διακριτικά γνωρίσματα που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα είναι εμπορικό σήμα και ιδιοκτησία της εταιρείας με την επωνυμία «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.», η οποία έχει παραχωρήσει άδεια χρήσης τους στην NBG Pay.
Τα εν λόγω εμπορικά σήματα, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα απαγορεύεται να χρησιμοποιηθούν χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση των δικαιούχων.

Δεν επιτρέπεται η καθ’ οποιονδήποτε τρόπο τροποποίηση, δημοσίευση, αναμετάδοση, πώληση, αντιγραφή, παρέμβαση, αναπαραγωγή, δημιουργία αποσπασμάτων, αποθήκευση, εκτύπωση, φόρτωση (download) μέρους ή συνόλου του περιεχομένου της Ιστοσελίδας και των υλικών που περιέχονται σε αυτήν χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της NBG Pay.

Επιτρέπεται η αντιγραφή και εκτύπωση του υλικού που δημοσιεύεται στην Ιστοσελίδα για προσωπική, μη εμπορική χρήση.

  • Ευθύνη της NBG Pay

Η NBG Pay δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, σε σχέση με την Ιστοσελίδα και τη χρήση της, συμπεριλαμβανομένης κάθε εγγύησης για ακρίβεια, πληρότητα, μη παραβίαση δικαιωμάτων τρίτων, εμπορευσιμότητα ή καταλληλότητα της Ιστοσελίδας για συγκεκριμένο σκοπό. Ειδικότερα, η NBG Pay δεν εγγυάται ότι η Ιστοσελίδα θα είναι ελεύθερη ιών ηλεκτρονικών υπολογιστών ή ότι θα διατίθεται στο διαδίκτυο χωρίς διακοπή. Οι χρήστες καλούνται να χρησιμοποιούν λογισμικό προστασίας από ηλεκτρονικούς ιούς και άλλου είδους κακόβουλο λογισμικό.          

Εκτός αν η ισχύουσα νομοθεσία ορίζει κάτι διαφορετικό, η NBG Pay δεν θα ευθύνεται για τυχόν ζημία ή απώλεια που απορρέει από ή στο πλαίσιο της χρήσης της Ιστοσελίδας ή για πληροφορίες που δημοσιεύονται στην Ιστοσελίδα ή τους ιστοτόπους τρίτων στους οποίους παραπέμπει μέσω συνδέσμων η Ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά, α) οποιασδήποτε άμεσης, επιγενόμενης, παρεπόμενης, έμμεσης ή αποθετικής ζημίας, β) απώλειας ή ζημίας δεδομένων, γ) απώλειας ή ζημίας κάθε ηλεκτρονικού μέσου που χρησιμοποιείται από τον χρήστη για την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα, δ) απώλειας κερδών ή εισοδημάτων.

Σημειώνεται ότι δεν δύναται να περιοριστεί η ευθύνη της NBG Pay σε περίπτωση δόλου ή βαριάς αμέλειας.

  • Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τη χρήση των cookies στην Ιστοσελίδα, καλείστε να ανατρέξετε στην Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της NBG Pay μέσω του σχετικού συνδέσμου της Ιστοσελίδας.

Αρμόδια Δικαστήρια

Οι παρόντες όροι, όπως εκάστοτε ισχύουν, διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο. Ο χρήστης αποδέχεται ότι κάθε διαφορά που ενδέχεται να προκύψει μεταξύ του χρήστη και της NBG Pay σε σχέση με την πρόσβαση ή τη χρήση της Ιστοσελίδας, την ερμηνεία και την εκτέλεση των Όρων Χρήσης ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Αθήνας.